Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Tyto obchodní podmínky – poskytování služeb (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo  „OP“) společnosti KovoSmetana s.r.o., IČ: 05307198, se sídlem Uherčice,328 okres Břeclav,  PSČ 69162, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 94492 (dále jen  KovoSmetana“) upravují ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský  zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), vzájemná práva a povinnosti KovoSmetana a  Objednatele a tvoří nedílnou součást všech Smluv uzavřených mezi KovoSmetana jako  Poskytovatelem a Objednatelem, jejichž předmětem je poskytování Služeb. Společně se  Smlouvou představují tyto OP úplnou dohodu Smluvních stran. 

1.2 Obchodní podmínky, na které Smlouva (Nabídka) odkazuje, jsou veřejně přístupné pro  Objednatele na internetových stránkách KovoSmetana www.strojekovosmetana.cz. Ve  smyslu ust. § 1751 a odst. 1 OZ tvoří tyto Obchodní podmínky část obsahu Smlouvy. 

1.3 V případě, že Obchodní podmínky nebudou pro Objednatele na internetových stránkách  KovoSmetana dostupné, neprodleně bude o této skutečnosti prokazatelně informovat  KovoSmetana, který zajistí nápravu daného stavu, případně poskytne Objednateli Obchodní  podmínky v listinné (písemně) formě. V případě, že Objednatel nebude informovat  KovoSmetana o tom, že Obchodní podmínky mu nejsou dostupné, nemá Objednatel práva  namítat, že se nemohl s Obchodními podmínkami seznámit. 

1.4 V souladu s ust. § 1740 odst. 3, poslední věty OZ se vylučuje přijetí Nabídky s  odchylkou nebo dodatkem. Přijetím Nabídky Objednatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem  Nabídky i se zněním těchto Obchodních podmínek, a že souhlasí s tím, že se bude v  příslušném smluvním vztahu vzniklém na základě Smlouvy řídit Smlouvou a těmito  Obchodními podmínkami. Pro příslušnou Smlouvu platí Obchodní podmínky ve znění, na  které Nabídka odkazuje, pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak. 

1.5 Odchylná ujednání ve Smlouvě (Nabídce) mají před zněním Obchodních podmínek  přednost. Smluvní strany výslovně sjednávají, že obchodní podmínky Objednatele se nebudou  aplikovat na smluvní vztahy upravené Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami, pokud  nebude v příslušné Smlouvě výslovně dohodnuto jinak. 

1.6 Definice pojmů 

Výrazy s velkým počátečním písmenem uvedené v těchto Obchodních podmínkách mají  následující význam, pokud z Obchodních podmínek nebo z jejich kontextu nevyplývá jinak: 

 • Poskytovatel“ znamená společnost KovoSmetana;
 • Nabídka“ znamená písemný návrh na uzavření Smlouvy. Obchodní podmínky připojené k Nabídce, nebo na které Nabídka odkazuje, tvoří část obsahu Nabídky; • „Objednatel“ znamená osobu, které byla doručena Nabídka, ve které je odkazováno na tyto Obchodní podmínky, a která učinila včas vůči KovoSmetana jako navrhovateli prohlášení  nebo jiné včasné právní jednání, z něhož lze dovodit její souhlas s obsahem Nabídky, a se  kterou v této souvislosti KovoSmetana uzavřel Smlouvu. Za Objednatele se dále považuje  právní nástupce Objednatele; 
 • Služba“ znamená poskytnutí autojeřábu, stavebního jeřábu, montážních plošin, jiného zařízení apod., jak jsou uvedeny v Nabídce.
 • Smlouva“ znamená nájemní smlouvu, smlouvu o dílo nebo jinou smlouvu, která byla uzavřena mezi KovoSmetana a Objednatelem přijetím Nabídky KovoSmetana Objednatelem 

(tyto OP, na které Nabídka odkazuje, nebo které jsou k ní připojeny, tvoří část obsahu  Smlouvy); 

 • Smluvní strana, Strana“ znamená samostatně KovoSmetana nebo Objednatele; • „Smluvní strany, Strany“ znamená společně KovoSmetana a Objednatele; 

V těchto Obchodních podmínkách jsou uvedeny i další výrazy s velkým počátečním  písmenem, jejichž význam je uveden dále v textu. 

2. Nabídka 

2.1 KovoSmetana je oprávněna Nabídku odvolat písemnou formou, a to i ve lhůtě určené  pro její přijetí. 

2.2 Objednatel Nabídku přijme, projeví-li s ní včas vůči KovoSmetana souhlas. Mlčení nebo  nečinnost samy o sobě přijetím Nabídky nejsou. V případě odmítnutí Nabídky nebo nepřijetí  Nabídky ve lhůtě uvedené v Nabídce nebo v těchto Obchodních podmínkách, se má za to, že  Objednatel a KovoSmetana Smlouvu neuzavřeli, pokud z Obchodních podmínek nevyplývá  něco jiného. 

2.3 O přijetí Nabídky vyrozumí Objednatel KovoSmetana svým potvrzením nejpozději do 5  (pěti) pracovních dnů ode dne, kdy mu je Nabídka doručena, pokud v Nabídce není uvedena  lhůta jiná. Potvrzením se rozumí: 

 1. a) podepsání písemného vyhotovení Nabídky Objednatelem a doručení jednoho jejího vyhotovení KovoSmetana,
 2. b) potvrzení přijetí Nabídky písemně poštou nebo prostřednictvím emailové adresy, ze které byla Objednateli Nabídka doručena nebo jiné kontaktní emailové adresy uvedené v Nabídce nebo faxem na číslo faxu KovoSmetana s uvedením, že Objednatel Nabídku přijímá; za  potvrzení se považuje také objednávka Objednatele, ze které je zřejmé, že Objednatel  Nabídku akceptuje (např. odkazem na Nabídku); 

2.4 Účinky řádného přijetí Nabídky má však také (i) odpověď Objednatele, která vymezuje  obsah Nabídky jinými slovy, (ii) potvrzení Objednatele doručené KovoSmetana způsobem  uvedeným v čl. 2.3 těchto OP později než ve lhůtě stanovené v čl. 2.3 těchto OP, neodmítne-li  KovoSmetana takovéto přijetí Nabídky (iii) to, že se Objednatel podle Nabídky zachová,  převezme předmět nájmu a/nebo nechá KovoSmetana zahájit Služby. 

2.5 Dnem, kdy nastanou účinky přijetí Nabídky, je mezi KovoSmetana a Objednatelem  uzavřena Smlouva. Smlouva se nepovažuje za smlouvu uzavíranou adhezním způsobem. 

2.6 Smlouvu lze měnit pouze písemně, není-li dále stanoveno jinak. V případě, že  KovoSmetana provede s vědomím Objednatele pro Objednatele plnění neuvedené v Nabídce,  platí, že byla sjednána změna Smlouvy a Objednatel je povinen takové plnění KovoSmetana uhradit. 

2.7 Skutečnost, že došlo k zániku závazku ze Smlouvy, nezbavuje Stranu odpovědnosti a  povinnosti zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, která vznikla druhé Straně z porušení  povinnosti, k níž se smluvní pokuta nebo náhrada škody vztahují. 

III. Předmět Smlouvy

3.1 Je-li dle Nabídky předmětem plnění KOVOSMETANA poskytnutí autojeřábu a/nebo  stavebního jeřábu, zavazuje se KOVOSMETANA poskytnout autojeřáb a/nebo stavební jeřáb  včetně osoby pro manipulaci s jeřábem v místě určeném v Nabídce v rozsahu blíže  stanoveném v Nabídce a příslušných ujednání těchto OP a Objednatel se zavazuje uhradit  cenu plnění dle Nabídky a těchto OP. Předmětem plnění KOVOSMETANA není poskytnutí  osob pro manipulaci s břemeny (vazač, navigátor Jeřábu, operátor plošiny). Tyto činnosti  zajišťuje na své náklady Objednatel. 

3.2 Je-li dle Nabídky předmětem plnění KOVOSMETANA poskytnutí plošiny a/nebo  jiného zařízení, zavazuje se KOVOSMETANA poskytnout plošinu a/nebo jiné zařízení bez  jakékoli obsluhy, a to v místě určeném v Nabídce a v rozsahu blíže stanoveném v Nabídce a  příslušných ujednání těchto OP a Objednatel se zavazuje uhradit cenu plnění dle Nabídky a  těchto OP. 

IV. Způsob a místo poskytování Služeb 

4.1 Autojeřáb a/nebo stavební jeřáb (autojeřáb a stavební jeřáb společně jako „Jeřáb“)  poskytne KOVOSMETANA v termínu/ech (lhůtě či době) stanoveném/ých v Nabídce. Není li v Nabídce sjednán konkrétní čas poskytnutí, je na vůli KOVOSMETANA, kdy bude ve  sjednaný den autojeřáb a/nebo stavební jeřáb poskytnut. Bude-li Objednatel po uzavření  Smlouvy požadovat změnu termínu/ů, je KOVOSMETANA oprávněna takovou změnu  odmítnout. Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost a připravenost tak, aby  KOVOSMETANA mohl poskytnout autojeřáb a/nebo stavební jeřáb v termínu/ech  sjednaném/ých v Nabídce KOVOSMETANA pro tu kterou Službu. 

4.2 Plošinu a/nebo jiné zařízení poskytne KOVOSMETANA v termínu/ech (lhůtě či době)  stanoveném/ých v Nabídce. Není-li v Nabídce sjednán konkrétní čas poskytnutí, je na vůli  KOVOSMETANA, kdy bude plošina a/nebo jiné zařízení poskytnuto. Bude-li Objednatel po  uzavření Smlouvy požadovat změnu termínu/ů, je KOVOSMETANA oprávněna takovou  změnu odmítnout. Objednatel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost a připravenost  tak, aby KOVOSMETANA mohl poskytnout plošinu a/nebo jiné zařízení v termínu/ech  sjednaném/ých v Nabídce KOVOSMETANA pro tu kterou Službu. 

4.3 Místem poskytnutí Jeřábu je adresa uvedená v Nabídce KOVOSMETANA, případně  jiná adresa odsouhlasená Stranami. 

4.4 Místem poskytnutí plošiny či jiného zařízení je adresa uvedená v Nabídce  KOVOSMETANA, případně jiná adresa odsouhlasená Stranami. Na tomto místě je  Objednatel povinen plošinu či jiné zařízení převzít a po uplynutí sjednané doby nájmu předat,  není-li v Nabídce stanoveno jiné místo předání. 

4.5 Objednatel je povinen poskytnout KOVOSMETANA součinnost potřebnou pro  poskytnutí Služeb, zejména zajistit příjezd a přístup do místa, kde má být Služba poskytnuta  (průjezdnost ulic apod.), jakož i zajistit vhodnost místa, kde má být Služba poskytnuta (např. dostatečný a odpovídající prostor pro zajištění Jeřábu, dostatečnou únosnost podloží,  průjezdnost terénu apod.) a zajistit poskytnutí Služby bez překážek. V případě, že  KOVOSMETANA po příjezdu na místo, kde má být Služba poskytována zjistí, že Službu  není možné poskytnout vůbec nebo jen s omezeními, je oprávněna poskytnutí služby  odmítnout. V takovém případě uhradí Objednatel KOVOSMETANA veškeré náklady spojené  s přepravou Jeřábu a/nebo plošiny a/nebo jiného zařízení dle Nabídky a dále škodu, která v  souvislosti s nemožností poskytnout službu KOVOSMETANA vznikla včetně ušlého zisku..

V. Povinnosti Objednatele 

5.1 Objednatel je povinen uhradit KOVOSMETANA veškeré náklady vzniklé v důsledku:  (i) každé změny termínu poskytování Služeb (data i času) a to jak změny v zahájení  poskytnutí Služby, tak změny v jejím ukončení, byl-li termín ukončení sjednán; (ii) změny  místa poskytnutí Služby; (iii) změny parametrů břemene rozdílně od původního požadavku;  (iv) nezajištění dalších povinností dle těchto OP Objednatelem bránících řádnému poskytnutí  Služby bez jakýchkoli překážek či omezení. 

5.2 Objednatel se zavazuje uhradit KOVOSMETANA veškeré škody na pronajatém  zařízení (plošiny či jiná zařízení) a/nebo škody na Jeřábu vzniklé v důsledku činnosti  Objednatele či třetích osob na místě plnění Služby. 

5.3 Pokud není v Nabídce sjednáno jinak, je Objednatel povinen zajistit na vlastní náklady  osoby kvalifikované na vazačské práce, které budou odpovědné za způsob a kvalitu uvázání  břemen při manipulaci Jeřábu s břemeny. 

5.5 Objednatel je povinen zajistit na vlastní náklady zábor, ohlášení stání strojů na místech,  kde to příslušné vyhlášky a jiné právní předpisy vyžadují a zavazuje se uhradit veškeré  náklady a pokuty spojené s nedodržením takových podmínek. 

5.6 Pokud Objednatel nevznese oprávněné výhrady k faktuře vystavené KOVOSMETANA do sedmi kalendářních dnů od obdržení faktury, platí, že fakturu akceptuje v plném rozsahu  bez výhrad. 

5.7 Objednatel či osoba jím pověřená (zaměstnanec Objednatele či jiná pověřená osoba)  řádně potvrdí v den poskytnutí Služby či její části Jeřábem záznam o poskytnutí Služby, a to i  bez výzvy KOVOSMETANA. Pokud tak neučiní nebo do záznamu neuvede oprávněné  námitky či nesouhlas s vyplněnými údaji, platí, že Služba byla ze strany KOVOSMETANA poskytnuta řádně a včas a v rozsahu uvedeném v záznamu. 

5.8 Objednatel se zavazuje KOVOSMETANA písemně informovat o rizicích na místě  poskytování Jeřábu a zavazuje se spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci na místě poskytování Služby. Objednatel zejména zajistí, aby jeho činnosti a práce  jeho zaměstnanců či jiných osob na staveništi byly organizovány a prováděny tak, aby  současně byli chráněni také zaměstnanci KOVOSMETANA, a dále Objednatel zajistí  spolupráci při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního  prostředí pro všechny zaměstnance na místě poskytování Služby. Objednatel je dále povinen  koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví všech zaměstnanců na místě  poskytování Služby a postupy k jejich zajištění. Pokud v souvislosti se zajištěním těchto  povinností vzniknou KOVOSMETANA náklady, uhradí tyto Objednatel. 

5.9 Pokud Objednatel využije svého práva od Smlouvy odstoupit podle čl. 9.3. těchto OP,  zavazuje se uhradit společnosti KOVOSMETANA veškeré náklady, které KOVOSMETANA vynaložila v souvislosti se Smlouvou (náklady na přípravu Jeřábu a/nebo plošiny a/nebo  jiného zařízení, náklady na přepravní povolení, pohonné hmoty apod.). Odstoupí-li  Objednatel od Smlouvy méně než 48 hodin před sjednaným zahájením poskytnutí Služby,  uhradí společnosti KOVOSMETANA vedle nákladů dle předchozí věty také odstupné ve výši  50% z hodnoty denního poskytnutí (nájmu) Jeřábu nebo plošiny nebo jiného zařízení, u nichž  došlo k odstoupení. Není-li hodnota denního poskytnutí (nájmu) uvedena v Nabídce 

KOVOSMETANA, bude vypočtena jako násobek osmi (8) hodin a ceny za hodinu poskytnutí  (hodinové nájemné Jeřábu nebo plošiny nebo jiného zařízení) dle Nabídky  KOVOSMETANA.

VI. Cena za poskytování Služeb 

6.1 Objednatel zaplatí KOVOSMETANA cenu za poskytnutí Služby stanovenou v Nabídce  (dále jako „Cena za Službu“). Pokud je Cena za Službu stanovena v Nabídce v časové  jednotce či měrné jednotce (např. cena za hodinu nebo den pronájmu plošiny či jiného  zařízení, cena za hodinu poskytnutí služby Jeřábu nebo cena za denní poskytnutí služby  Jeřábu, cena za kilometr dopravy) bude celková cena za Službu stanovena jako cena za  poskytnutí Jeřábu a/nebo plošiny a/nebo jiného zařízení a cena za jejich dopravu či přepravu. 

6.2 Cena za poskytnutí Jeřábu a/nebo plošiny a/nebo jiného zařízení bude vypočtena  násobkem sjednané ceny za hodinu poskytnutí služby a/nebo za denní poskytnutí služby a  počtem hodin a/nebo dní po které byli Jeřáb a/nebo plošina a/nebo jiné zařízení poskytnuty.  Počet hodin a/nebo dní, po které byly Jeřáb a/nebo plošina a/nebo jiné zařízení poskytnuty, se  stanoví následovně: 

 • v případě pronájmu plošiny a/nebo jiného zařízení – jako součet hodin a/nebo dnů od převzetí Objednatelem do předání společnosti KOVOSMETANA. Jako celý den se počítá i započatý den trvání pronájmu a jako celá hodina se počítá i započatá hodina  trvání pronájmu; 
 • v případě poskytování Jeřábu:

se počet hodin stanoví jako součet hodin od přistavení Jeřábu v místě  poskytnutí Služby až do doby odstranění Jeřábu z místa poskytnutí  

Služby, bez ohledu na to, zda Jeřáb vykonával činnost po celou dobu či  nikoli; jako celá hodina se počítá i započatá hodina trvání poskytnutí  

Jeřábu; 

se počet dní stanoví jako součet dní, po které byla poskytována služba  Jeřábu, a to i v případě, že Jeřáb byl řádně přistaven, ale nevykonával  

žádnou činnost; jako celý den se počítá i započatý den trvání poskytnutí  Jeřábu;  

Je-li cena sjednána jako cena za denní poskytnutí služby Jeřábu, pak je tato stanovena pouze  na dobu maximálně 10 hodin v jednom dni. Překročí-li doba využívání Jeřábu 10 hodin v  jednom dni, uhradí Objednatel za každou započatou hodinu po uplynutí 10 hodin cenu za  hodinu poskytnutí služby uvedenou v Nabídce KOVOSMETANA, je-li uvedena, nebo cenu  za hodinu vypočtenou dle následujícího vzorce: cena za denní poskytnutí služby / 10

6.3 Cena za dopravu a/nebo přepravu se stanoví násobkem sjednané ceny za jeden km a  počtem ujetých kilometrů. 

6.4 K Ceně za Službu bude připočtena DPH v platné výši. 

VII. Platební podmínky 

7.1 Cenu za Službu včetně DPH uhradí Objednatel na základě faktury – daňového dokladu,  kterou je KOVOSMETANA oprávněn vystavit po poskytnutí Služby. Je-li poskytování 

Služby na dobu trvání delší než dva dny, je KOVOSMETANA oprávněna vystavit fakturu za  každé dva dny poskytnutí Služby. 

7.2 Splatnost faktury – daňového dokladu bude 14 dní ode dne jejího vystavení, není-li v  Nabídce uvedena jiná doba splatnosti. 

7.3 Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou Ceny za Službu či její vyúčtované části nebo  zálohy dle čl. 7.4. těchto OP, je KOVOSMETANA oprávněna uplatnit smluvní pokutu ve  výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Bude-li Objednatel v  prodlení s úhradou Ceny za Službu či její vyúčtované části o více jak 14 dní, je  KOVOSMETANA dále oprávněna uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2% z  dlužné částky bez DPH. 

7.4 Je-li v Nabídce stanovena záloha, zavazuje se jí Objednatel uhradit nejpozději do tří (3)  dnů ode dne uzavření Smlouvy, není-li v Nabídce uvedena jiná doba splatnosti. Je-li  Objednatel v prodlení s úhradou zálohy ke dni, který je sjednán jako termín zahájení  poskytování Služby, není KOVOSMETANA povinna Službu poskytnout a neodpovídá za  jakékoli škody s tím spojené Objednateli. O dobu prodlení s úhradou zálohy je  KOVOSMETANA oprávněna jednostranně posunout termíny plnění dle Smlouvy. Je-li  Objednatel v prodlení s úhradou zálohy, je KOVOSMETANA oprávněna také kdykoli od  Smlouvy odstoupit. 

7.5 KOVOSMETANA je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě, že se Objednatel  dostane do prodlení s úhradou jakékoli jiné platby vyjma zálohy o více jak 5 dní. 

7.6 Uplatněním jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody způsobené  porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou v plné výši. 

VIII. Odpovědnost 

8.1 KOVOSMETANA odpovídá Objednateli za škodu a vady, které vzniknou v důsledku či  v souvislosti s poskytnutím Služby, jen je-li škoda či vada způsobena porušením právní  povinnosti výhradně na straně KOVOSMETANA a toto porušení vzniklo na základě zavinění  KOVOSMETANA. 

8.2 Osádka Jeřábu se řídí při práci v místě poskytnutí Služby pokyny Objednatele či jím  pověřených osob a není povinna jakkoli přezkoumávat jejich správnost či vhodnost a případně  upozornit Objednatele na jejich nevhodnost. Vznikne-li v souvislosti s takovými pokyny  škoda či vada, odpovídá za ně Objednatel. 

8.3 KOVOSMETANA neodpovídá za škody způsobené Objednateli či třetím osobám v  důsledku špatně provedených vazačských nebo navigátorských prací, které nezajišťuje  KOVOSMETANA. 

IX. Ukončení Smlouvy 

9.1 KOVOSMETANA je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v těchto OP,  jakož i v případě dalšího podstatného porušení smlouvy Objednatelem. Odstoupení od  Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy ani nároku na  smluvní pokutu.

9.2 Mimo důvody uvedené v jiných částech těchto OP, důvody stanovené ust. § 2002 odst. 1  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se za podstatné porušení smlouvy považují důvody  uvedené v Nabídce, jíž jsou tyto OP součástí, a dále následující důvody: 

 1. a) prodlení Objednatele s poskytováním nezbytné součinnosti dle těchto OP; b) porušení jakékoli povinnosti Objednatele dle těchto OP;
 2. c) vstup Objednatele do likvidace;
 3. d) zahájení insolvenčního řízení na majetek Objednatele na návrh Objednatele, nebo vydání rozhodnutí o úpadku Objednatele v případě podání insolvenčního návrhu třetí osobou nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku Objednatele; 

9.3 Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit i bez udání důvodu  do okamžiku zahájení poskytování Služby. Pokud využije Objednatel svého práva od  smlouvy odstoupit, zavazuje se uhradit společnosti KOVOSMETANA vedle nákladů blíže  specifikovaných v čl. 5.9 těchto OP také odstupné blíže specifikované v čl. 5.9 těchto OP. 

9.4 V případě odstoupení od Smlouvy se závazky z ní plynoucí zrušují k okamžiku doručení  písemného odstoupení oprávněné Smluvní strany druhé Smluvní straně, neuvede-li  KOVOSMETANA v oznámení o odstoupení od Smlouvy, že závazek zaniká od počátku. 

X. Další ujednání 

10.1 Objednatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu KOVOSMETANA postoupit  Smlouvu ani postupovat nároky vzniklé mu ze Smlouvy vůči KOVOSMETANA třetím  osobám. Žádost o udělení souhlasu vyžaduje písemnou formu. 

10.2 Objednatel souhlasí s právem KOVOSMETANA započíst jednostranným právním  jednáním splatnou peněžitou pohledávku KOVOSMETANA za Objednatelem proti jakékoliv  peněžité pohledávce Objednatele za KOVOSMETANA bez ohledu na měnu pohledávky nebo  právní vztah, ze kterého vyplývá. KOVOSMETANA je oprávněna jednostranně započíst svou  pohledávku i proti takové pohledávce Objednatele, která není dosud splatná, kterou nelze  postihnout výkonem rozhodnutí, jejichž uspokojení se nelze domáhat u soudu nebo která je  promlčená. KOVOSMETANA je oprávněna započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku,  resp. pohledávky vůči nesplatným pohledávkám Objednatele, a to ke dni, který  KOVOSMETANA Objednateli v souvislosti se započtením písemně oznámí. 

10.3 Bez předchozího písemného souhlasu KOVOSMETANA není Objednatel oprávněn  postoupit (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky či práva) nebo zastavit své  pohledávky vyplývající mu ze Smlouvy za KOVOSMETANA. 

10.4 Započíst splatné pohledávky vyplývající Objednateli ze Smlouvy vůči  KOVOSMETANA je Objednatel oprávněn proti pohledávkám KOVOSMETANA pouze s  předchozím písemným souhlasem KOVOSMETANA. Žádost o udělení souhlasu musí být  učiněna taktéž písemně. 

10.5 KOVOSMETANA není odpovědná za nesplnění některé své povinnosti dle Smlouvy v  důsledku Vyšší moci. Za vyšší moc se považuje také onemocnění, které povede k omezení  provozu závodu KOVOSMETANA. 

XI. Ostatní ujednání

11.1 Právní vztahy ze Smlouvy jsou věcí obchodní. Strany ve smyslu §89a občanského  soudního řádu činí prorogační ujednání a ujednávají tak místní příslušnost obecného soudu  společnosti KOVOSMETANA pro všechny soudní spory vzniklé ze Smlouvy a v souvislosti s  ní. 

11.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými osobami  oprávněnými zastupovat Strany ve věcech smluvních, nevyplývá-li z těchto OP něco jiného. 

11.3 Tyto OP nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2020. 

11.4 Objednatel výslovně prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil se všemi  ustanoveními těchto OP, rozumí jim a všechna ustanovení OP bez výhrad přijímá. 

V Uherčicích dne: 12.11. 2020 

Za KovoSmetana s.r.o. 

Ing. Tomáš Smetana  

jednatel